Rosh Hashanah Morning Service

10:00 am - 11:00 am